Nanogen Nederland   de oplossing voor uw haarprobleem. Officieel verkooppunt Nederland
Nederlands 
  Home
Contact Algemene voorwaarden
 
Producten
Haarverlies
 
Extra
Vragen
Gastenboek bekijken
Gastenboek invullen
 

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Nanogen Nederland gevestigd te Koewacht

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop en uitvoering van werk tussen opdrachtgever en nanogen nederland.nl.
1.2. De algemene voorwaarden die gehanteerd worden door opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door nanogen nederland.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanvaarding
Een overeenkomst tussen nanogen nederland.nl en opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door nanogen nederland.nl van een opdracht van opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van nanogen nederland.nl, als uit het feit dat nanogen nederland.nl uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Koopprijs en betaling
3.1. Indien één of meer van de prijsfactoren al dan niet door onvoorziene omstandigheden een verhoging ondergaan, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is nanogen nederland.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.2. nanogen nederland.nl maakt een prijsverhoging als bedoeld in lid 1 van dit artikel zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever bekend.
3.3. Indien een prijsverhoging bedoeld als voornoemd plaatsvindt binnen drie dagen na datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen drie dagen nadat de opdrachtgever van nanogen nederland.nl de aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.
3.4. Betaling dient plaats te vinden binnen vooraf aan levering na factuurdatum.
3.5. Indien opdrachtgever nalatig is bij de nakoming van zijn betalingsverplichting, is nanogen nederland.nl gerechtigd om haar levering en/of werkzaamheden op te schorten.
3.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd eventuele vorderingen op nanogen nederland.nl in mindering te brengen op het door opdrachtgever jegens nanogen nederland.nl verschuldigde.
3.7. Al hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement raakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, alsmede indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, opdrachtgever in liquidatie raakt of wordt ontbonden en indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en hij overlijdt.

Artikel 4. Levering
4.1. Levering geschiedt aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. De aan de levering verbonden kosten worden door nanogen nederland.nl afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4.2. De levertijd gaat in op een door nanogen nederland.nl op de orderbevestiging vermeld tijdstip.
4.3. De door nanogen nederland.nl opgegeven levertijd is gebasseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door nanogen nederland.nl benodigde bestelde materialen. Indien ten gevolge van overmacht vertraging ontstaat doordat voornoemde werkomstandigheden wijzigen, of doordat voor de uitvoering van het werk benodigde tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van nanogen nederland.nl is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.
4.4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van nanogen nederland.nl, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.
4.5. Indien levering niet kan plaatsvinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet te wijten zijn aan nanogen nederland.nl, is nanogen nederland.nl gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever afzonderlijk in rekening te brengen.
4.6. Indien op verzoek van de opdrachtgever nanogen nederland.nl extra onkosten in verband met de levering maakt, zullen deze onkosten aan opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder overmacht:
  • elke van de wil van nanogen nederland.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, hierin begrepen omstandigheden die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden;
  • transportbelemmeringen, in- en uitvoerverboden, werkstaking, oproer, burgeroorlog, oorlogsgevaar en oorlog;
  • brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van nanogen nederland.nl of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
6.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met nanogen nederland.nl of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens nanogen nederland.nl te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is nanogen nederland.nl gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel te ontbinden.
6.2. In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. nanogen nederland.nl is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover:
  • de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van nanogen nederland.nl en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;
  • nanogen nederland.nl het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van nanogen nederland.nl en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
  • nanogen nederland.nl zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.
7.2. Bedrijfsschade en schade door derving van inkomsten van opdrachtgever, op welke wijze dan ook ontstaan, komen niet voor vergoeding door nanogen nederland.nl in aanmerking.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1. Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval drie dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of rederlijke wijze had moeten ontdekken bij nanogen nederland.nl per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.
8.2. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8.3. Garanties met betrekking tot niet door nanogen nederland.nl geproduceerde zaken, worden alleen gegeven indien en voor zover de betreffende leverancier van voornoemde zaken aan nanogen nederland.nl een garantie heeft gegeven welke een eventueel veroorzaakte schade dekt.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te middelburg, onder voorbehoud van het recht van nanogen nederland.nl om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.
9.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen